Zwroty towaru

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 r. “o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne Oświadczenie [plik PDF, do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader] na piśmie albo w formie elektronicznej w terminie czternastu dni od wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia przed jego upływem (najlepiej zrobić to listem poleconym). W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, w tym towar objęty zwrotem ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, można złożyć wysyłając mail na adres kontakt@ebaterie.eu lub dołączając je do przesyłki ze zwracanym Produktem kierowanej na adres Sprzedawcy (podany w niniejszym Regulaminie).
3. Dodatkowo, w przypadku odbioru Produktów w punkcie stacjonarnym Sprzedawcy, zwrotu Produktów można dokonać również w tym punkcie, w którym dokonano uprzednio odbioru Produktów.
4. Koszt wysyłki Produktów przeznaczonych do zwrotu ponosi odstępujący od umowy.
5. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego Konsumenta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Wyszukaj produkt